صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1.       مدیریت و رهبری یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی

·         الگوهای مدیریت آموزشی در نظام های یادگیری الکترونیکی

·         برنامه‌ریزی استراتژیک موسسات یادگیری الکترونیکی

·         یادگیری الکترونیکی و جهانی شدن

·         چالش‌های توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران 

·         حمایت از یادگیرنده و یاددهنده در محیط یادگیری الکترونیکی

·         امنیت اطلاعات در محیط یادگیری الکترونیکی

2.       کاربرد شیوه ها و فناوری های نوین در یادگیری الکترونیکی 

·         کاربردهای وب 2، وب 3و .... در آموزش دانشگاهی

·         پیاده‌سازی یادگیری همراه در توسعه آموزش

·         محاسبات ابری شبکه ای در یادگیری الکترونیکی

3.       طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا 

·         طراحی و توسعه محتوای الکترونیکی

·         طراحی و توسعه یادگیری ترکیبی

·         طراحی محیط یادگیری فعال 

·         طراحی  محیط یادگیری خود راهبر   

·         کاربرد های یادگیری الکترونیکی در حوزه سلامت

·         طراحی انواع تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی

·         طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بر حسب گروه های جمعیتی(کودکان، نوجوانان، ....و افراد با نیازهای خاص)

4.       جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت

·         قوانین و مقررات یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت 

·         جنبه های اقتصادی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت 

·         مشکلات، چالش ها و پيامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی يادگيری الکترونيکی در نظام سلامت

·         يادگيری/ياددهی الکترونيکی در ارتقا فرهنگ وسطح سلامت جامعه

·         ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی در یادگیری الکترونیکی

·         ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی با آموزش موثرتر

5.       توسعه آموزش های الکترونیکی ضمن خدمت، آموزش های مداوم و خدمات شهری 

·         کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت و سلامت

·         يادگيری الکترونيکی در توسعه مداوم حرفه ای

·         يادگيری الکترونيکی در آموزش ضمن خدمت 

·         آموزش شهروندی در توسعه سلامت

·         شهر الکترونیکی، چشم اندازها و راهبردها

·         یادگیری الکترونیکی در کاهش حوادث ترافیکی

·         سرگرمیهای مجازی و توسعه آموزش

·         پزشکی از راه دور

·         بیمارستان مجازی و آموزش علوم پزشکی 

·         تله مدیسین و تصمیم گیری بالینی

 

6.       ارزشیابی و کنترل کیفیت در یادگیری الکترونیکی

·         ارزشیابی محیط یادگیری الکترونیکی

·         ارزشیابی مدرس دوره های الکترونیکی
 

·         ارزشیابی یادگیرنده و شیوه‌های آن در محیط یادگیری الکترونیکی

·         کنترل کیفیت و اعتباربخشی  مراکز و موسسات یادگیری الکترونیکی

·         نرم افزارهای ارزشیابی دانشجو

·         امنیت آزمون های الکترونیکی