صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

 

هزینه های کنگره :

 خواهشمند است وجه واریزی را به حساب جام بانک ملت به شماره 3197633806 با کد شناسه  242028012114 بنام قطب الکترونیکی و آموزش مجازی پزشکی واریز فرمایید 

هزینه ثبت نام و کسب امتیاز آموزش مداوم

(الزامی برای همه شرکت کنندگان)

75000 تومان

هزینه ثبت نام و شرکت دانشجویان

30000 تومان

هزینه های جانبی

(اختیاری)

پذیرایی نهار 3 روز کنگره

مبالغ در زمان ثبت نام اعلام می گردد

هدایای کنگره

مبالغ در زمان ثبت نام اعلام می گردد

گردشگری شیراز

مبالغ در زمان ثبت نام اعلام می گردد

هزینه کارگاه ها:

پس از تشکیل کارگاه ها و به حد نصاب رسیدن آن ها هزینه ها اعلام میگردد


توجه :


پژوهشگران می بایست ابتدا  پس از ورود به  سامانه کاربران    درقسمت خدمات خدمت مورد نیاز را انتخاب نموده و سپس اقدام به  پرداخت وجه  یا به صورت اینترنتی در قسمت و یا  از طریق واریز به حساب  کنگره و ثبت فیش اسکن شده در قسمت  نمایند .