.: ساختار سازمانی همایش  >  مسولین برگزاری کنگره

مسولین برگزاری کنگره

 

سمت

نام و نام ­خانوادگی

رئیس کنگره

دکتر محمد هادی ایمانیه

نایب رئیس کنگره

دکتر محمد مهدی ثاقب

دبیر کنگره

دکتر مجید رضا فرخی

دبیر علمی کنگره

دکتر ناهید ظریف صنایعی

دبیر اجرایی کنگره

دکتر محمد حبیبی