| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

مسولین برگزاری کنگره
کمیته علمی
کمیته اجرایی
فناوری و مجری مجازی
دبيرخانه و هماهنگی واحد ها
طراحی و انتشارات
روابط عمومی و تبلیغات
امور نمایشگاهی و حامیان
امور مالی و خرید
تشریفات و امور بین الملل
پشتیبانی و تداركات