| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم هدی فخرزاد

سركار خانم رازی ( sums )

سركار خانم مانوش مهرابی

سركار خانم مهندس شیال شریفی

سركار خانم دکتر سیمین بازرگان

سركار خانم دکتر لیلا مصلی نژاد

سركار خانم دکتر فخرالزمان نعیمی
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر