| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آدرس محل برگزاری کارگاهها کنگره چیست ؟
شیراز-   بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت