| اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آدرس محل برگزاری کنگره چیست ؟
شیراز - خیابان نشاط - سالن های سینا و صدرا .