| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلی ( کارگاه دانشجویی)

سه شنبه 30/7/92 (14:30 الی 16:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن ابوریحان
مریم نیکپور - آرش کریمی - آرمین کامفیروزی
ظرفیت 50 نفر

معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلیبازگشت