| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه کنگرهخانم مصفا0711-2352942-20200711-2303061 
سوالات مربوط به کنگره 
 
ساعت 8 تا 12